OH! MY GODDESS

Manga Oh! My Goddess!

: Kosuke Fujishima

: 48 : Siam Inter Comics

: เรื่องราวความรักใสบริสุทธิ์ ระหว่างนางฟ้าผู้งดงามกับเจ้าหนุ่มมนุษย์เดินดินธรรมดาๆคนหนึ่ง ก่อให้เกิดความชุลมุมอลเวง อย่างน่าติดตามเชียวล่ะ…

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

เล่ม 23

เล่ม 24

เล่ม 25

เล่ม 26

เล่ม 27

เล่ม 28

เล่ม 29

เล่ม 30

เล่ม 31

เล่ม 32

เล่ม 33

เล่ม 34

เล่ม 35

เล่ม 36

เล่ม 37

เล่ม 38

เล่ม 39

เล่ม 40

เล่ม 41

เล่ม 42

เล่ม 43

เล่ม 44

เล่ม 45

เล่ม 46

เล่ม 47

เล่ม 48

ความคิดเห็น (0)